Hội nghị hiệp thương bổ sung chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX

Sáng ngày 16/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực, Phó Chủ tịch chuyên trách UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ (2014 - 2019). Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu đã thống nhất bổ sung ông Trần Văn Tấn, nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh vào Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Nâng tổng số Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh là 93 người, Ban thường trực 10 người và Phó Chủ tịch là 4 người.

Đồng thời, hội nghị thông qua chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

P. Mai